Skip to main content

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU NA DOSTAWY NASION RZEPAKU NA ROK 2022/2023

Szanowni Państwo,
Producent oleju rzepakowego i estrów metylowych ARIA BIO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie (05-120), ul. Józefa Piłsudskiego 28 z zakładem produkcyjnym w Borku Wielkopolskim (63-810), Jeżewska 1 zaprasza do udziału w przetargu na dostawy nasion rzepaku.

PRODUKT:

 • Wilgotność: maks. 9,00 %,
 • Zanieczyszczenia ogółem: maks. 2,00 %,
 • Zanieczyszczenia nieużyteczne: maks. 1,00 %,
 • Zawartość oleju: min. 40%,
 • Zawartość kwasu erukowego: maks. 2,0 %,
 • Zawartość glukozynolanów: maks. 25 mikromol/1 gram suchej masy odtłuszczonej,
 • Zawartość WKT: maks. 2,0%,
 • Zawartość ziaren porośniętych: maks. 1,0%,
 • Rzepak wolny od żywych szkodników, zdrowy, jakości handlowej, o swoistym zapachu,
 • Rzepak wolny od żywych szkodników, zdrowy, jakości handlowej, o swoistym zapachu. Niemodyfikowany genetycznie, spełniający wymagania przepisów Unii Europejskiej, bez GMO zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (tj. Dz,U. z 2019r., poz.1401). 2.10 Zanieczyszczenie rzepaku nasionami przytulii w wysokości ponad 2,0 % dyskwalifikuje rzepak jako towar handlowy i zwalnia Kupującego z wszelkich roszczeń względem Sprzedającego, a Sprzedający zobowiązany jest do odebrania wadliwego rzepaku od Kupującego, na swój koszt i ryzyko,
 • Kupujący może odmówić przyjęcia rzepaku, jeżeli nasion o zwęglonym wnętrzu jest powyżej 1%, lub nie są spełnione wymagania jakościowe, a w szczególności: a) nasion spleśniałych jest powyżej 1%, lub b) wyraźny obcy zapach jest wyczuwalny organoleptycznie, lub nasiona przytuli stanowią powyżej 2% masy danej partii rzepaku (pojazd), lub stwierdzi się obecność rozkruszków żywych, lub obecność rozkruszków martwych jest większa niż 20 szt./kg, lub 2.13.6.zawartość glukozynolanów przekroczy 25 μM/gsmb, lub zawartość kwasu erukowego przekroczy 2%, lub .zawartość zanieczyszczeń ogółem przekroczy 12%, lub wilgotność jest większa niż 9%,
 • Dostawa zawiera nasiona odmian modyfikowanych genetycznie, lub środek transportu nie spełnia wymagań,
 • W przypadku decyzji o odmowie przyjęcia rzepaku, Kupujący sporządzi Protokół z podaniem przyczyn odmowy przyjęcia.

ŁĄCZNE ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Na rok 2022 – 40 800 ton,
 • Na rok 2023 – 72 000 ton.

MOŻLIWOŚĆ CZĘŚCIOWEJ DOSTAWY WYMAGANEGO WOLUMENU: tak

STATUS PRODUKTU:
Nasiona uprawiane w Polsce lub na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

CENA:
Cena ustalana w oparciu o notowania MATIF – średnia miesięczna dziennych notowań z miesiąca dostawy lub średnią tygodniową dziennych notowań z tygodnia poprzedzającego dostawę. Do ceny musi być doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WARUNKI DOSTAWY:
Dostawy loco do rafinerii w Borku Wielkopolskim ( 63-810 ), ul. Jeżewska 1 realizowane samochodami.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
Płatne w dniu dostawy, po ważeniu, analizie laboratoryjnej, przed rozładunkiem przelewem split – payment na konto Sprzedającego na podstawie faktury VAT. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt mailowy na adres biuro@ariabio.pl.

Pobierz

Dane Rejestrowe ARIA Bio Sp. z o.o. Sp.k. NIP: 536-194-37-02 / KRS: 0000809387 / Regon: 384652452